15 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă

    Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă (CMCAS) şi-a început activitatea în anul 1964, avînd ca preocupare principală supravegherea calităţii apei rîurilor transfrontiere Nistru şi Prut din punct de vedere hidrochimic. Monitorizarea hidrobiologică a apelor de suprafaţă pe teritoriul republicii, a fost iniţiată în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începînd cu anul 1976 cu scopul conturării mai pregnante a evaluării calităţii apei din ecosistemele acvatice examinate, întrucît specificul biomonitoringului constă în posibilitatea de a furniza informaţia relevantă asupra calităţii apei într-un timp scurt şi cu mijloace modeste.
  În prezent, CMCAS şi-a extins activitatea prin efectuarea observaţiilor sistematice asupra calităţii apelor de suprafaţă în 72 secţiuni de monitoring, amplasate pe 34 rîuri mari şi mici, 6 bazine de acumulare şi 2 lacuri naturale. Sunt analizaţi 72 parametri hidrochimici (indicatori fizico-chimici, indicatori ai regimului de oxigen, elemente biogene, metalele grele, poluanţii organici, pesticidele organoclorurate şi hidrocarburi poliaromatice) şi 6 grupe de elemente hidrobiologice (fitoplancton, inclusiv clorofila „a”, zooplancton, fitobentos, macrozoobentos, macrofite şi microbiologie acvatică), astfel implementînd directivele europene: DCA 60/2000 şi Directiva 2013/39/UE.
   În procesul de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă sunt implicaţi circa 14 colaboratori ce posedă studiile corespunzătoare şi experienţă înaintată de activitate în domeniu.
  În conformitate cu Acordul bilateral dintre Republica  Moldova şi România (Administraţia Naţională „Apele Române"), CMCAS efectuează investigaţii asupra calităţii apei r. Prut în 7 secţiuni de monitoring, stabilite de comun acord, după 24 indicatori hidrochimici.
   La fel rămîne actual şi Acordul bilateral dintre Republica Moldova şi Ucraina, în cadrul căruia se efectuează investigaţii comune şi  schimbul reciproc de informaţie cu privire la calitatea apei r. Prut şi Nistru în 3 secţiuni transfrontiere.
   În cadrul Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, se realizează monitoringul în 5 secţiuni stabilite ale Reţelei Transnaţionale de Monitoring după 72 parametri hidrochimici şi 5 indicatori hidrobiologici.
   În scopul avertizării despre poluarea transfrontalieră în bazinul fl. Dunărea, a fost instituit sistemul de alertă AEWS (Accident Emergency Warning System), care este viabil, activează 24/24 ore şi este eficient în cazul unui risc de poluare a cursurilor de apă transfrontaliere din districtul hidrografic al fl. Dunărea, precum şi atunci cînd sunt depăşite nivelurile de pericol sau concentraţia maximă admisibilă pentru substanţe periculoase. AEWS trimite mesaje de avertizare internaţionale către ţările din aval care pot fi supuse riscului de poluare. Această intervenţie ajută autorităţile să întreprindă măsuri urgente de protecţie a mediului şi a populaţiei.
    Anual CMCAS participă la testarea internaţională de laborator (Qualco Danube) cu Centrul Internaţional Educaţional de Cercetări din Wessling, Ungaria, care demonstrează  nivelul de profesionalism, competitivitate şi veridicitate a analizelor efectuate în laborator.
Datorită extinderii cooperării şi implicării în proiectele internaţionale, a fost posibil de completat şi înzestrat laboratorul centrului de monitoring cu echipament şi utilaj analitic modern, iar specialiştii implicaţi în analizele respective şi-au perfecţionat profesionalismul în instituţiile europene de profil.
    Aceste performanţe de iniţiere a procesului de raliere la cerinţele şi standardele internaţionale au permis evaluarea, certificarea şi acreditarea potenţialului uman şi tehnic la standardul  european de calitate SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.
   CMCAS acordă  servicii privitor la gradul  de  poluare  al apelor  de  suprafaţă  şi celor  potabile tuturor  instituţiilor sau persoanelor fizice cointeresate, în termen şi  la nivel  calitativ.

Contacte:
 
Şeful CMCAS                            tel : (022) 76-24-66
                                                                           e-mail: