15 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului

    Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi  Radioactivaţii Mediului (CMCAARM) şi-a început activitatea în anul 1969 şi dispune de o reţea de supraveghere constituită din 17 posturi staţionare, unde conform programului de 3 ori/24h ( 7oo, 13oo, 19oo) se prelevează probe de aer după următorii indici de bază: suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot şi  specifici: sulfaţi solubili, oxid de azot, fenol, aldehidă formică în 5 centre industrializate ale Republicii Moldova (Chişinău-6 posturi, Bălţi-2 posturi, Bender-4 posturi, Tiraspol-3 posturi, Rîbniţa-2 posturi).
    Din anul 2007,  în scopul  realizării eficiente  a monitoringului  privind calitatea  aerului atmosferic  s-au iniţiat  activităţi  de  monitorizare  în  timp  real,  prin  amplasarea staţiei  automate de control în s. Mateuţi, r-nul Rezina.  Postul monitorizează în regim  automat 17 parametri (cu excepţia suspensiilor solide totale, care se prelevează manual) dintre care 12 poluanţi atmosferici (oxizii de azot (NO, NO2, NOx), dioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat, amoniacul, monoxidul de carbon, suma hidrocarburilor aromatice, ozonul troposferic, suspensiile solide totale cît şi cele cu fracţia de 10mkm, debitul dozei de expoziţie a radiaţiei gamma şi 5 parametri meteorologici (temperatura şi umiditatea aerului, presiunea atmosferica, direcţia şi viteza vîntului).
    Unicacitatea staţiei date se impune prin faptul, că este unica staţie de acest gen din partea Europei de Est, care efectuează în regim on-line monitorizarea automată pentru 12 poluanţi ai atmosferei.
   Din anul 1992 a fost creată reţeaua republicană de observaţii asupra componenţei chimice a precipitaţiilor atmosferice în baza a 8 staţii meteorologice după 6 indici: sulfaţi, cloruri, hidrogenocarbonaţi, ionii de calciu, magneziu şi amoniu, cît şi determinarea  reacţiei active a concentraţiei ionilor de hidrogen (pH). Actualmente spectrul parametrilor investigaţi în precipitaţiile atmosferice este mai vast.
   În scopul realizării clauzelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, (Geneva,1979), în anul 2007 a fost restabilită şi dotată cu echipament modern staţia de control asupra poluării transfrontieră din or. Leova, unde s-au iniţiat observaţii privind calitatea aerului atmosferic conform Programului EMEP (Programul comun pentru observări şi evaluarea transferului poluanţilor la distanţe mari în Europa) nivelul I (compuşii anorganici în precipitaţii şi aerul atmosferic: sulfaţi, nitraţi, cloruri, amoniu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, dioxidul de sulf, ozonul troposferic şi pulberile în suspensie cu fracţia 10 mkm în aer, pH şi electroconductivitatea  în precipitaţiile atmosferice. La acest post parţial se monitorizează şi compuşi  conform nivelului  II (poluanţii organici persistenţi şi în special bifenilii policloruraţi şi hidrocarburile poliaromatice în aer şi precipitaţii atmosferice, de asemenea  şi metalele grele în precipitaţii).
  Pentru asigurarea autenticităţii datelor obţinute, anual se participă la controlul extern internaţional de laborator (EMEP) cu Institutul de Cercetări şi Investigaţii în Domeniul Atmosferei din Norvegia (NILU), astfel ridicînd nivelul de competitivitate a specialiştilor  de laborator.
    În scopul evaluării stării radioactive a mediului, începînd cu anul 1978 se efectuează observaţii sistematice asupra echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama,  actualmente practicînd observaţii zilnice de 2ori/24h (700 şi 2000) la 17 staţii meteorologice (la nord – 7, în centru – 7, la sud - 4) şi la staţia  automată  Mateuţi- în regim on-line.
   În cadrul  CMCAARM  se  efectuează  observaţii  privind investigarea radionuclizilor tehnogeni 137-Cs, 90-Sr (ceziu-137, strontiu-90), activitatea sumară beta şi gama în depunerile atmosferice, precum  şi  determinarea  conţinutului  radionuclizilor  telurici în sol  226-Ra, 232-Th, 40-K (radiu-226, toriu-232, caliu-40). Totodată începînd cu anul 2009 a fost iniţiată investigarea aerosolilor radioactivi  în aerul atmosferic, prin amplasarea unei staţii  (ASS-500) de colectarea a acestora  în mun. Chişinău.
    Conform Acordului de colaborare a Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi «Росгидромет», cît şi în cadrul unui schimb de informaţie, pentru întocmirea anuarului «Радиоактивная обстановка на территории России и сопредельных государств», CMCAARM anual prezintă rezultatele investigaţiilor privind starea radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova.
    Începînd cu 2007 CMCAARM cooperează în comun cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică în cadrul programului privind reţeaua globală de determinare a compoziţiei izotopice în precipitaţii (GNIP) şi în special  a  izotopilor stabili Oxigen-18 si Deuterium (hidrogen-2), cît şi a izotopului radioactiv Tritium (hidrogen-3).
    În legătură cu ralierea sistemului naţional de monitoring la cerinţele şi criteriile de  activitate internaţională, s-a purces la sporirea nivelului  de competenţă tehnica  şi umană, prin certificarea, omologarea şi  acreditarea sistemului  naţional de monitoring în conformitate cu  standardul internaţional de competitivitate  ISO/CEI 17025, ceea ce atribuie astăzi sistemului naţional de monitoring  un aspect atît cantitativ,  cît şi  calitativ.

Contacte:

Şeful CMCAARM         Marina Lungu                  - tel: (022) 76-25-66  

                                                                                  calitate_aer@meteo.gov.md