14 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Despre noi

Serviciul Hidrometeorologic de Stat constituie o autoritate publică centrală de specialitate, fondată în conformitate cu Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică Nr.1536-XIII din 25 februarie 1998, cu funcții de implementare a politicilor în domeniul meteorologiei, hidrologiei şi conexe, inclusiv climatologia, agrometeorologia.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr. 695 din 30 august 2017, Serviciul Hidrometeorologic de Stat este aflat în sfera de competență a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Activitatea Serviciului Hidrometeorologic de Stat este reglementată prin, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 3 aprilie 2003 „Despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova”, precum și de către Regulamentul privind organizarea și funcționarea SHS aprobat de către Ministerul de resort.

Regulamentul cu privire la Fondul de Date Hidrometeorologice a fost elaborat în conformitate cu art. 23 al Legii nr. 1536-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică, Legea cu privire la Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 şi Regulamentul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova nr. 352 din 27 mai 1992, şi este parte componentă a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. Fondul este supravegheat de către Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

Legea apelor nr.272 din 23.12.2011 reglementează activitatea de gestionare şi protecţia apelor de suprafaţă şi a celor subterane, inclusiv măsurile de prevenire şi de combatere a inundaţiilor, a eroziunii şi măsurile de contracarare a secetei şi a deşertificării. Printre actele legislative și normative în vigoare, ce ar reglementa activitatea instituției ar fi Legea nr.1102 din 06.02.1997 cu privire la resurse naturale,HG nr.763 din 23.09.2013 cu privire la Regulamentul Cadastrului de Stat al apelor.

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.210-XIII din 29 iulie 1994, Republica Moldova a aderat la Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), iar directorul Serviciului este reprezentant al ţării în cadrul acestei organizaţii.

Specialiştii Serviciului participă la programele şi proiectele Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al CSI conform Acordului de colaborare în domeniul hidrometeorologiei, semnat de către Republica Moldova la 8 februarie 1992.

Adițional cadrului normativ din domeniu, activitatea instituției este coordonată și de alte acte normative în vigoare precum  Hotărîrii Guvernului nr.847 din 18.12.2009 ”pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia„ anexa nr.3, și de către Hotărîrea Guvernului nr.594 din 26.07 2017 cu privire la restructurarea administrației publice central de specialitate art.5 prin care se modifică denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care se reorganizează prin absorbția Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a Ministerului Mediului, devenind succesor de drepturi și obligații al acestora.

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 330 din 03.04.2006 „Privind aprobarea nomenclatorului serviciilor prestate gratuit şi contra plată de către SHS şi a modului de utilizare a mijloacelor speciale ale SHS”, instituția prestează servicii cu plată acumulînd surse financiare în conturile trezoreriale.

La nivel internațional instituția respectă principiile cuprinse în Legea nr.112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Totodată instituția susține implimentarea Convenția de la Aarhus din 25.06.1998 privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, participînd în cadrul ședințelor de lucru privind elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea prevederilor convenției pentru anii 2020-2022.

Activitatea și sarcinile principale ale Serviciului

Activitatea Serviciului se desfășoară  în baza a patru centre de profil:

 • Centrul Meteorologic
 • Centrul Hidrologic
 • Centrul Administrativ
 • Centrul Suport Logistic.

Sarcinile principale ale Serviciului

 1. Efectuarea monitoringului stării şi evoluţiei condiţiilor hidrometeorologice în scopul protecţiei populaţiei şi ramurilor economiei naţionale contra fenomenelor hidrometeorologice periculoase, stihinice şi a nivelului înalt de poluare a mediului ambiant;
 2. Elaborarea avertizărilor privind schimbările de vreme şi producerea de fenomene meteorologice periculoase care se transmit operativ organelor administraţiei publice centrale şi locale, mijloacelor de informare mass-media.
 3. Asigurarea populaţiei, organelor administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici, apărării naţionale cu informaţie hidrometeorologică şi despre calitatea mediului ambiant;
 4. Constituirea şi gestionarea Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice, necesar pentru fundamentarea hidrometeorologică a proiectării, executării şi exploatării diverselor obiective social-economice şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung a economiei naţionale;
 5. Participarea la schimbul de informaţii în cadrul sistemului mondial de observaţii hidrometeorologice şi îndeplinirea obligaţiunilor care rezultă din convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 6. Avertizări şi consultaţii întocmite în cazul dezvoltării fenomenelor hidrologice periculoase pe rîurile republicii (inundaţii, formarea îngrămădirilor de gheaţă, reducerea bruscă a debitelor de apă în rîu, apariţia foarte timpurie a gheţii plutitoare şi stabilirea podului de gheaţă pe rîuri, distrugerea gheţii de pe rîuri etc.).
 7. Efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi aplicative în domeniul meteorologiei, hidrologiei și studierea tendinței schimbării condițiilor climaterice pe teritoriul RM.

Destinatarii principali ai informației hidrometeorologice sunt:

 • Organele publice centrale și locale
 •  Populația – prin mass-media
 •  Autoritățile, responsabile de prevenirea și gestionarea situațiilor excepționale
 •  Sectorul energetic
 •  Sectorul de transport
 •  Sectorul agrar
 •  Silvicultura
 •  Companiile de construcții
 •  Autoritățile responsabile de ocrotirea sănătății și mediului

Serviciul informează destinatarii prin elaborarea zilnică, saptămînală, decadă, lunară, trimestrială, simestrială și anuală a buletinelor informaționale.