Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                     

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Direcţia Finanțe și Contabilitate

  | Conducerea  | Structura  | Baza normativa | Sarcini si atributii | Rapoarte |

SARCINI ȘI ATRIBUȚII

 •  monitorizează și planifică asigurarea financiară, duce evidența și controlul mijloacelor financiare

 •  participă, monitorizează și elaborează Cadru Bugetar pe Termen Mediu

 • efectuează plăți prin virament, corespunzătoare activității curente a SHS

 •  asigură procesul de consolidare a propunerilor de buget

 •  efectuează analize și întocmește rapoarte pe domenii de specialitate

 •  asigură evidența sintetică și analitică a operațiunilor cuprinse în registrele de casă și extrasele de cont

 •  înregistrarea la timp în contabilitate, în mod cronologic și sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operațiunilor

 •  participă la elaborarea statelor de personal ale Serviciului în conlucrare cu Secția Resurse Umane, întocmește schema de încadrare

 •  gestionează tooate procesele financiare, între care le menționăm pe cele de bază:

- procurarea de bunuri și servicii;
- comercializarea serviciilor;
- colectarea veniturilor;
- salarizarea.

 •  întocmește balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice pe fiecare sursă de finanțare

 •  inventarierea patrimoniului și coontabilizarea diferențelor rezultate în urma inventarierii

 •  întocmirea situațiilor financiare și trimestriale la datele stabilite de organele ierarhic superioare.

 •  menţinerea evidenţei contabile în programa 1C, în conformitate cu legislaţia în vigoare

 • răspunde de respectarea planului de conturi, modelelor registrelor şi formularelor comune privind activitatea contabilă şi a normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor, privind întocmirea şi utilizarea acestora;

 •  îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării eficiente a operaţiunilor aflate în sfera de responsabilitate;

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite